1. Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη
Η χρήση του site διέπεται από διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, που δεσμεύουν και τον επισκέπτη, ο οποίος οφείλει να συμμορφώνεται με αυτές. Στο πλαίσιο αυτό, ο επισκέπτης / χρήστης τουEMEA Business Monitor οφείλει να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του site σύμφωνα με το νόμο, την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους.
Επιπλέον, ο χρήστης οφείλει να τηρεί τους στοιχειώδεις κανόνες καλής συμπεριφοράς και να απέχει από ενέργειες που, ακόμη και αν δεν αποτελούν ποινικό αδίκημα, μπορεί να προσβάλουν την τιμή, την υπόληψη και το ήθος άλλων επισκεπτών / χρηστών του site ή μπορεί να βλάψουν ή να παρεμποδίσουν τη λειτουργία του.
Η εταιρεία Delta Pressκαταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να προλάβει, να αποτρέψει ή να καταστείλει παράνομες ή απρεπείς ενέργειες χρηστών του site αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που, παρά τις προσπάθειές της, κάποιος χρήστης του site προβεί σε παράνομη ή απρεπή χρήση των υπηρεσιών του site.

2. Περιορισμός ευθύνης Delta Press
Η Delta Press καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη λειτουργία του site από τεχνολογική άποψη. Δεν ευθύνεται όμως σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο, οφειλόμενο ακόμη και σε αμέλειά της, διακοπεί η λειτουργία του ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή αν, παρά τις προσπάθειές της, βρεθούν «ιοί» στο site και «μεταδοθούν» στα τερματικά των χρηστών ή αν κατορθώσουν μη εξουσιοδοτημένα άτομα (hackers) να επέμβουν στο περιεχόμενο του site. 
Επιπλέον, η Delta Press  καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το σύνολο του περιεχομένου του site καθώς και όλες οι πληροφορίες, ειδήσεις κλπ να είναι στο μέγιστο δυνατό βαθμό επαληθευμένες, ακριβείς και πλήρεις. Όσον αφορά στην ειδησεογραφία, η Delta Press  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι ειδήσεις να δημοσιεύονται επαληθευμένες στον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο.

3. Δυνατότητα δημοσίευσης της άποψης των χρηστών
Η Delta Press  παρέχει στους χρήστες του site τη δυνατότητα να καταγράψουν τις απόψεις τους επί ποικίλων θεμάτων ενδιαφέροντος, της επικαιρότητας, της καθημερινότητας κλπ. Η Delta Press επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μη δημοσιεύσει ή να αποσύρει αμέσως από το site απόψεις χρηστών της που παραβιάζουν τις κείμενες διατάξεις νόμου ή/και τα χρηστά ήθη ή έχουν περιεχόμενο που προσβάλει τη τιμή και την ηθική.

4. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Το σύνολο του περιεχομένου του site συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, άρθρων, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας, είτε τηςDelta Press , είτε συνεργατών της, είτε του εκάστοτε τρίτου δικαιούχου (όπου γίνεται ρητή σχετική αναφορά) και προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα σήματα, λογότυπα καθώς και η μορφή (lay-out) του site αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Delta Press.
Απαγορεύεται ρητά, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, μετάφραση, διάθεση με αντάλλαγμα ή χωρίς, εκμετάλλευση με κάθε τρόπο, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει των ανωτέρω και γενικά κάθε πράξη που, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Delta Press (ή του εκάστοτε δικαιούχου), μπορεί να αποτελέσει προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της.
Ειδικά ως προς τα σήματα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία της Delta Press, κάθε παράβαση της κείμενης νομοθεσίας που τα προστατεύει θα υποχρεώνει τον παραβάτη σε πλήρη αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας.

5. Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου www.emea.gr/ υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και το υπάρχον – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένο – πλέγμα νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων ύστερα από σχετική ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.
To EMEA Business Monitor ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και αποσκοπεί στην καλύτερη εφαρμογή και ορθή πρακτική υπηρεσιών διαδικτύου.
Με την εγγραφή σας στο EMEA Business Monitorθα σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά στοιχεία προκειμένου να ενεργοποιηθεί η συνδρομή σας αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας.
H Delta Pressδιαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Προσωπικά στοιχεία χρηστών κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματος τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης τουEMEA Business Monitor έχει, μέσα στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα.
Διευκρινίζεται ότι το EMEA Business Monitor δε διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων των συνδρομητών του.
Τα προσωπικά σας στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος.
Ο επισκέπτης/χρήστης του EMEA Business Monitorμπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωσή του, την αλλαγή ή τη διαγραφή του.

6. “Δεσμοί” (links) προς άλλα sites
Η Delta Press  δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων sites στα οποία παραπέμπει μέσω «links», hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται την προσβασιμότητά τους. Η παροχή του συνδέσμου γίνεται για λόγους διευκόλυνσης του χρήστη και μόνο και η Delta Press  δεν ελέγχει και σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται, αποδέχεται ή επικροτεί το περιεχόμενο κάθε συνδέσμου.
Για προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των sites αυτών, αποκλειστική ευθύνη φέρει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης.

7. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει από τη χρήση του site www.emea.gr/, η οποία δεν θα επιλυθεί φιλικά, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.